Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden en dient vooral als platform voor het peilen van de meningen over huidig en nieuw beleid. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De raad bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. In de statuten staat aangegeven op welke gebieden de raad als geheel, of de geledingen afzonderlijk, advies- of instemmingsrecht hebben.

In de eerste helft van het schooljaar zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuwe ouder voor de MR. Qua oudergeleding is de MR nu op volle sterkte.

Hierbij de namen van de leden:  Jeroen van den Born (ouder), Maartje van der Helm (ouder, penningmeester MR), Floor Blom (teamlid), Monique Marckmann (teamlid, voorzitter MR), Simone Diergaarde (ouder), Roy Greve (ouder), Stephanie Quehenberger (teamlid) en Jolanda Smaal (teamlid).

Contact opnemen met de MR van De Kring? Stuur een e-mail naar:

mr@dekringhaarlem.nl

Verslag van de vergadering

April 2020

 • De ervaringen met het onderwijs op afstand zijn gedeeld.
 • De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is op een aantal wijzigingen doorgenomen.
 • Het taakbeleid is gedeeld
 • De plannen m.b.t. het vakantierooster en de formatie voor 2020-2021 zijn voorgelegd, voorstellen hiervoor volgen.
 • De agendapunten voor het volgend overleg zijn vastgesteld, waaronder het veiligheidsplan en de formatie.

Januari 2020

 • Tijdens de bijeenkomst in januari 2020 heeft de MR o.a. gesproken over onderstaande zaken.
  Missie MR: drie pijlers;
 • basis op orde (achterstallig onderhoud wegwerken),
 • communicatie,
 • controle op beleid.

Dit doen we d.m.v.: Meedenken en meekijken met beleid; Inspringen op wat er actueel is.
MR-reglement, de begroting en de afvloeiingslijst zijn vastgesteld. SOP is bekeken. Discussiepunten,    zijn in ieder geval;

 • niveau van onderwijsaanbod en differentiatie
 • feedback vanuit audit koppelen aan SOP

Juli 2020

Augustus 2020